FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९-८० 12/29/2022 - 12:41 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf
गाउँ पालिका कार्य विभाजन नियामावली २०७४ ७४/७५ 07/16/2021 - 15:30 PDF icon गाउँ पालिका कार्य विभाजन नियामावली २०७४ .pdf
बलान बिहुल गा.पा.गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४ ७४/७५ 01/13/2021 - 16:24 PDF icon बलान बिहुल गा.पा.गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली,२०७४.pdf
बलान बिहुल गाउँसभा संचलन कार्यविधि २०७४/२०७५ ७४/७५ 01/11/2021 - 15:52 PDF icon बलान बिहुल गाउँसभा संचलन कार्यविधि २०७४२०७५.pdf
बलान बिहुल गा.पा.का पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 11/06/2020 - 12:44 PDF icon बलान बिहुल गा.पा.का पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ .pdf
बलान बिहुल गा.पा.को आर्थिक विधेयक २०७४ ७४/७५ 11/06/2020 - 12:11 PDF icon बलान बिहुल गा.पा.को आर्थिक विधेयक २०७४ .pdf
बलान बबहुल गाउँपाललका को सहकारी ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/08/2019 - 11:21 PDF icon १३. स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf